Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
 • Przelewy24

Regulamin

Regulamin

dokonywania zakupów w sklepie internetowym Poltops

 

 1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Podmiotem oferującym możliwość dokonywania zakupów Produktów serwisu https://sklep.poltops.pl/ zwany dalej „Serwis” jest przez Poltops Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu, ul. Dworcowa 45; NIP 9241771979, REGON 978078884, KRS 0000199844 i zwana jest dalej „Dostawcą”, „Poltops”

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. Podmiot składający zamówienie w Serwisie winien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu przed jego złożeniem. Serwis działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do umieszczania treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich w formach stosowanych w sieci Internet.

 5. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej oraz innych działań sprzecznych z jego celem oraz niezgodnych z przepisami prawa, jak również dostarczania treści bezprawnych.

 6. Z Serwisu mogą korzystać tylko Klienci będący osobami pełnoletnimi, tj. które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych

 

 1. Warunki składania i realizacji zamówień.

 

 1. Do skutecznego złożenia zamówienia konieczne założenie konta w Serwisie (rejestracja) i zalogowanie się Klienta do jego konta, poprzez podanie uprzednio wybranego hasła. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Dostawcę w Serwisie i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną za pomocą Serwisu. Podczas Rejestracji Klient (konsument) podaje imię, nazwisko, adres, email, telefon

 2. Zamówienia składane są poprzez dokonanie wyboru Produktu z katalogu Produktów udostępnianego w Serwisie i umieszczenie ich w tzw. koszyku. („dodaj do koszyka”).

 3. Po zakończeniu procesu wyboru Produktów, Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy Produktów (Kurier, odbiór osobisty), a następnie wybiera sposób dokonania zapłaty za Produkty. (gotówką przy odbiorze, przelew bankowy, za pobraniem). Zamówienie dokonane jest (zawarcie Umowy sprzedaży Produktu) z momentem wyboru przycisku „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

 4. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami brutto.

 5. Wysyłka Produktów następuje w terminie do 7 dni od otrzymania zapłaty za Produkty lub od złożenia Zamówienia, jeżeli Klient wybrał dostawę za pobraniem.

 6. Klient ma prawo anulować Zamówienie nie później niż 3 dni przed wyznaczoną datą realizacji Zamówienia.

 7. W razie braków zamówionych Produktów, Poltops może zaproponować zamienniki zamawianego towaru, jednak Zamawiający ma prawo zrezygnować z całej dostawy, jeżeli nie ma wszystkich zamówionych Produktów. Zamówienie niekompletne, nie będzie wysyłane bez akceptacji telefonicznej Zamawiającego.

 

 1. Płatność i sposób dostawy.

 

 1. Płatność za Produkty może następować w następujący sposób: za pobraniem, gotówką przy odbiorze osobistym, oraz przelewem bankowym na dane: Numer: 42 1130 1222 0030 2053 8920 0001 Bank: BGK O/Zielona Góra, Poltops Sp. z o.o., ul. Dworcowa 45, 68-100 Żagań.

 2. Produkty dostarczane są na terenie całej Polski.

 3. Poltops oferuje następujące sposoby dostawy Produktów:

 1. Odbiór osobisty

 2. Przesyłka kurierska

 1. Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

 2. Koszty przesyłki kurierskiej (realizowanej przez firmę Skorpion PAK z siedzibą w Zielonej Górze, NIP 9281961982) wynoszą:

 1. Płatność przelewem, do 2 kg 16,00 zł brutto, do 10 kg 20,00 brutto zł, do 30 kg 36,90 zł brutto.

 2. Za pobraniem, do 2 kg 26,00 zł brutto, do 10 kg 30,00 zł brutto, do 30 kg 49,20 zł brutto.

 

 1. Odstąpienie od umowy.

 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dostarczenia Klientowi towaru. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem ww. terminu.

 2. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu w trybie i terminach, określonych w ust. 1 powyżej, Dostawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwróci Klientowi wszelkie dokonane przez niego płatności, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sposób zapłaty zwracanej kwoty na rzecz Klienta może być zmieniony jedynie za wyraźną zgodą Klienta, przy czym w razie płatności gotówką, wskazane jest, określenie przez Klienta numeru konta do dokonania zwrotu zapłaty.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane pocztą tradycyjną na adres Poltops, jak również drogą elektroniczną na adres: sklep@poltops.pl. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną Dostawca niezwłocznie po jego otrzymaniu potwierdzi Klientowi ten fakt.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może, lecz nie musi, być złożone przy wykorzystaniu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 5. W ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu Klient winien zwrócić Produkty Dostawcy. Koszt odesłania Produktów Dostawcy obciąża Klienta. Do zachowania terminu wystarczające jest nadanie przesyłki zawierającej Produkty przed jego upływem. Produkty mogą być również zwrócone w siedzibie Poltops.

 6. Najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, Dostawca zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy do Klienta w wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Dostawcę.

 7. Dostawca wstrzyma się ze zwrotem zapłaty do czasu odesłania przez Klienta Produktów do Dostawcy lub przesłania mu potwierdzenia ich nadania.

 8. Prawo odstąpienia nie przysługuje, w sytuacji gdy dostarczony Produkt został przez Klienta otwarty po dostarczeniu w taki sposób, że nie można go zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

 

 1. Wymagania techniczne do korzystania z Serwisu.

 

 1. W celu dokonywania zakupów Produktów za pośrednictwem Serwisu https://sklep.poltops.pl/ konieczne jest posiadanie aktywnego adresu email.

 1. Klient powinien również Posiadać aktywny polski numer telefonu komórkowego (posiadający prefiks +48), obsługiwany przez operatora telekomunikacyjnego z siedzibą na terenie Polski.

 2. Posiadać dostęp do sieci Internet, z użyciem protokołu szyfrowanego HTTPS (siła szyfrowania co najmniej 256 bitów). Wszelkie dane wrażliwe dotyczące Klienta przesyłane są z użyciem protokołu szyfrowanego certyfikatem SSL.

 3. Korzystać z przeglądarki internetowej z włączoną obsługą cookies, JavaScript oraz wtyczką Adobe Flash w wersji 10 lub wyższej.

 4. Posiadać oprogramowanie pozwalające na odczyt dokumentów w formacie PDF (rekomendowany jest Adobe Acrobat Reader w najnowszej wersji).

 

 1. Reklamacje.

 

 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli zachodzi niezgodność otrzymanych Produktów z Zamówieniem, w tym jeżeli Klient stwierdzi istnienie wad Produktów.

 2. Reklamacje można składać w dowolnej formie, mogą być składane na adres email: sklep@poltops.pl, drogą listowną na adres Poltops, telefonicznie pod numerem telefonu: 684775106.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Klienta umożliwiające zidentyfikowanie transakcji oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz określenie żądań Klienta w związku ze złożeniem reklamacji.

 4. Poltops rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przekazany przez Klienta w toku składania zamówienia, chyba że Klient zażądał dostarczenia odpowiedzi na reklamację listem.

 6. Poltops odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556 1 -556 3 kc.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w związku z nabywaniem przez nich Produktów oferowanych przez Poltops za pośrednictwem Serwisu jest podmiot określony w pkt I.1. Regulaminu.

 2. Szczegółowe zasady określone są w Polityce Prywatności.

 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane przez Poltops wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktów, rozpoznawania ewentualnych reklamacji, dochodzenia roszczeń, jak również – o ile Klient wyrazi taką zgodę – w celach marketingowych.

 4. W zakres danych osobowych przetwarzanych przez Poltops wchodzi: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

 5. Dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz firmie realizującej dostawę Produktów do Klienta.

 6. Klient uprawniony jest do skontaktowania się z Administratorem pisząc na adres: sklep@poltops.pl lub telefonując pod numer: 684775215.

 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest umowa pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminui dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

 8. Podanie danych osobowych przez Klienta nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

 9. Dane Klienta będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres potrzebny do zrealizowania Umowy, w tym do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

 10. Administrator nie zamierza przekazywać danych Klienta do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 11. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 13. W oparciu o dane osobowe Klienta Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

 

 

 1. Postanowienia końcowe.

 

 1. W przypadku zmian w Regulaminie, Klienci będą o nich informowani za pośrednictwem zakładki w Serwisie wraz z prośbą o zaakceptowanie nowego regulaminu. Zmiany Regulaminu będą się odnosić wyłącznie do transakcji zawieranych po dniu wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

 2. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Klientami a Poltops za pośrednictwem Serwisu jest prawo polskie.

 3. Klient ma prawo w razie zaistnienia sporu, skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (mediator, arbiter).

 

Załącznik nr 1

 

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

……………………….., data

 

……………………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta

……………………………………………………

Adres zamieszkania

 

 

Poltops Sp. z.o.o.

ul. Dworcowa 45, 68-100 Żagań

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Ja niżej podpisana/-y ……………………………, oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży nr ……………………… zawartej dnia ………………… za pośrednictwem serwisu www. sklep.poltops.pl.

 

……………………………………

Podpis Konsumenta

 

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu